Home > Conference Committee

Organizing Committee
Chair

Dr. Keqin Ding (China Special Equipment Inspection and Research Institute, China)

Executive Chair

Prof. Jinhui Cai, China Jiliang University (JLU)

Prof. Maosen Cao, Hehai University (HHU)

Dr. Xiangdong Li, Jiangsu Special Equipment Inspection and Research Institute (JSSEI)

Prof. Lei Liang, Wuhan University of Technology (WUT)

Prof. Yibing Liu, North China Electric Power University (NCEPU)

Prof. Ying Lei, Xiamen University (XMU)

Prof. Zhanjun Wu, Dalian University of Technology (DLUT)

Prof. Junhao Wen, Chongqing University (CQU)

Advisory Committee

Dr. Shuqing Lin, China Special Equipment Inspection and Research Institute (CSEI)

Prof. Fu-Kuo Chang, Stanford University, USA

Prof. Jinji Gao (Beijing University of Chemical Technology, China (BUCT)

Prof. Xuedong Chen (Hefei General Machinery Research Institute (HGMRI)

Prof. Yanliang Du (Shijiazhuang Tiedao University, China (STDU)

Technical Committee
Chair

Prof. Zhishen Wu, Ibaraki University, JP/ Southeast University

Executive Chair

Prof. Qibo Feng, Beijing Jiaotong University (BJTU)

Prof. Hui Li, Harbin Institute of Technology (HIT)

Prof. Xinlin Qing, Xiamen University (XMU)

Prof. Zhongqing Su, The Hong Kong Polytechnic University) (Poly U)

Prof. Guiyun Tian, Newcastle University, UK

Prof. Shenfang Yuan, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA)